?!DOCTYPE html> 上vC方英语学?/title> <meta name="keywords" content="C方英语,C方英语培训,CҎ概念Q新东方口译Q新概念Q口译,口译培训Q新东方口译培训?> <meta name="description" content="上vC方共设有10多种p学习评Q新概念Q口译,听说速成Q商务英语,满不同q龄D学员的各种学习需求,丰富的课E体p,为每一位学员找到最适合的学习方?> <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> <script type="text/javascript" src="http://file.xdf.cn/diy/channel/js/jquery-1.8.2.min.js"></script> <script src="idangerous.swiper.min.js"></script> <script src="kaedeSlideshow.js"></script> <script type="text/javascript"> function uaredirect(f) { try { if (document.getElementById("bdmark") != null) { return } var b = false; if (arguments[1]) { var e = window.location.host; var a = window.location.href; if (isSubdomain(arguments[1], e) == 1) { f = f + "/#m/" + a; b = true } else { if (isSubdomain(arguments[1], e) == 2) { f = f + "/#m/" + a; b = true } else { f = a; b = false } } } else { b = true } if (b) { var c = window.location.hash; if (!c.match("fromapp")) { if ((navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod|Android|ios)/i))) { location.replace(f) } } } } catch(d) {} } function isSubdomain(c, d) { this.getdomain = function(f) { var e = f.indexOf("://"); if (e > 0) { var h = f.substr(e + 3) } else { var h = f } var g = /^www\./; if (g.test(h)) { h = h.substr(4) } return h }; if (c == d) { return 1 } else { var c = this.getdomain(c); var b = this.getdomain(d); if (c == b) { return 1 } else { c = c.replace(".", "\\."); var a = new RegExp("\\." + c + "$"); if (b.match(a)) { return 2 } else { return 0 } } } }; uaredirect("http://i.www.gyk34.com/events/68178/"); </script> <link rel="stylesheet" href="idangerous.swiper.css"> <link rel="stylesheet" href="ql1.css"> <script> var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; var scriptHead = document.createElement('script'); scriptHead.type = 'text/javascript'; scriptHead.async = true; scriptHead.src = curProtocol === 'https' ? 'https://www.xdf.cn/zhuanti/tongji/head.js' : 'http://www.xdf.cn/zhuanti/tongji/head.js' document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(scriptHead) </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body > <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="swiper-container swipermain"> <div class="swiper-wrapper floorcontent" id=""> <div class="swiper-slide"><a href="http://i.www.gyk34.com/events/68018/" onclick="" target="_blank" style="width:100%;display:block;height:570px;background: url('ad7.jpg') top center no-repeat #FFFFFF"></a></div> <div class="swiper-slide"><a href="http://www.gyk34.com/zhuanti/qp/index.html" onclick="" target="_blank" style="width:100%;display:block;height:570px;background: url('ad8.jpg') top center no-repeat #FFFFFF"></a></div> <div class="swiper-slide"><a href="http://www.gyk34.com/zhuanti/xdfNewConceptEnglish/" onclick="" target="_blank" style="width:100%;display:block;height:570px;background: url('ad2.jpg') top center no-repeat #FFFFFF"></a></div> <div class="swiper-slide"><a href="http://www.gyk34.com/zhuanti/kouyi-sem/" onclick="" target="_blank" style="width:100%;display:block;height:570px;background: url('ad3.jpg') top center no-repeat #F0C2CD"></a></div> <div class="swiper-slide"><a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" style="width:100%;display:block;height:570px;background: url('ad4.jpg') top center no-repeat #FFFFFF"></a></div> </div> <div class="pagination"></div> </div> <div class="w1100 tc mt20"> <img src="http://file.xdf.cn/uploads/170331/394_20170331102817.jpg" alt=""> </div> <div class="w1100 mt20 ovh"> <div class="miniwin"> <img src="w/01.jpg" alt=""> <p class="f070 b p20">行业标杆 教育先锋</p> <p class="f050 pl20 pr20">C方年专注教育培训十余q_办学开始篏U培训学员超q数千万Q是国内目前规模较大的综合性教育集?/p> </div> <div class="miniwin ml30"> <img src="w/02.jpg" alt=""> <p class="f070 b p20">_良师资Q中外结?/p> <p class="f050 pl20 pr20">在新东方大多都是拥有多年教学l验优秀讲师Q严格的考核机制Q优胜劣汎ͼ_求精Q把控教学质量,寓教于乐Q提升教学水q?/p> </div> <div class="miniwin ml30"> <img src="w/03.jpg" alt=""> <p class="f070 b p20">丰富评Q满需?/p> <p class="f050 pl20 pr20">上vC方共设有10多种p学习评Q满不同年龄段学员的各U学习需求,丰富的课E体p,为每一位学员找到最适合的学习方? </p> </div> <div class="miniwin"> <img src="w/04.jpg" alt=""> <p class="f070 b p20">正版教材Q目标明?/p> <p class="f050 pl20 pr20">所有课E均是采用正规的权威教材Q力求严密的体系性、严谨的U学性,_湛的实用性,郁的趣x,全方位保证你的学习知识和架构</p> </div> <div class="miniwin ml30"> <img src="w/05.jpg" alt=""> <p class="f070 b p20">班型丰富Q不止大?/p> <p class="f050 pl20 pr20">分别设有1??人小班?2人班?5人班?0人班、百人大班,全日Ӟ周一臛_五)、周末班、住宿班、节假日冲刺{特色班?/p> </div> <div class="miniwin ml30"> <img src="w/06.jpg" alt=""> <p class="f070 b p20">h合理Q完善服?/p> <p class="f050 pl20 pr20">Ҏ评和班型的不同Qhg{,学员可以Ҏ需求自行选择合适的评。提供试听课服务Q不满意可以无条仉? </p> </div> </div> <div class="grey p20"> <div class="w1060 tc "> <img src="02.jpg" alt=""> </div> <div class="w1100 ovh"> <div class="roundwin"> <p class="green b">新概念英语、口?/p> <p class="f085 mt5">适合升学、职场、游学的全能p </p> <div class="greenline"></div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><span class="greentag greentag1">零基学习</span></td> <td><a target="blank">成h零基新概?/a></td> </tr> <tr> <td><span class="greentag greentag1">初中新概?/span></td> <td> <a target="blank">二册1U?</a> <a target="blank">二册2U?</a> <a target="blank">二册3U?</a> <a target="blank">二册4U?/a> <a target="blank">三册1U?</a> <a target="blank">三册2U?</a> <a target="blank">三册3U?</a> <!--<a href="javascript:void(0)">全能二册</a> --> </td> </tr> <tr> <td><span class="greentag greentag1">高中新概?/span></td> <td> <a target="blank">一册精?/a> <a target="blank">二册_֓</a> <a target="blank">三册_֓</a> <a target="blank">四册_֓</a> </td> </tr> <tr> <td><span class="greentag greentag1">成h新概?/span></td> <td> <a target="blank">成h一?/a> <a target="blank">成h二册</a> <a target="blank">成h三册</a> <a target="blank">成h四册</a> </td> </tr> <tr> <td><span class="greentag greentag1">口译</span></td> <td> <a target="blank">中口译</a> <a target="blank">高口译</a> </td> </tr> </table> </div> <div class="roundwin" style="margin-left:50px"> <p class="green b">p实战Q听说读?/p> <p class="f085 mt5">全民pQ摆脱口语中的“中国特艜y?/p> <div class="greenline"></div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><span class="greentag greentag1">VIP班</span></td> <td> <a target="blank">听说d拔高二</a> <a target="blank">听说d拔高三</a> <a href="http://souke.xdf.cn/Course/2-12284.html?kw=新概? target="blank">新概念二?人班</a> <a target="blank">新概念三?人班</a> <a target="blank">语法中</a> </td> </tr> <tr> <td><span class="greentag greentag1">口语提高</span></td> <td> <a target="blank">听说速成</a> <a target="blank">外教口语</a> <a target="blank">外生存</a> <a target="blank">中高考口?/a> </td> </tr> <tr> <td><span class="greentag greentag1">面试p</span></td> <td> <a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank">国际学校升学计划</a> <a target="blank">出国面试</a> </td> </tr> <tr> <td><span class="greentag greentag1">职场p</span></td> <td> <a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank">面试p</a> <a target="blank">商务p</a> <a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank">企业培训</a> </td> </tr> <tr> <td><span class="greentag greentag1">p评</span></td> <td> <a href="http://i.www.gyk34.com/events/68018/" target="blank">p能力评</a> </td> </tr> <td height="13"> </table> </div> </div> <div class="w1100 mt30 tc"> <a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="orangelink">评规划师在U,详情点击咨询 <span>?/span></a> </div> </div> <div class="w1100 tc"> <img src="04.jpg" alt=""><br> <img src="05.jpg" alt=""> </div> <div class="w1100 ovh" style="width:960px"> <a class="ksblock" href="javascript:void(0)">中小?br /> p</a> <a class="ksblock" href="javascript:void(0)">一对一<br /> 一对六</a> <a class="ksblock" href="javascript:void(0)">商务p<br />职场提升</a> <a class="ksblock" href="javascript:void(0)">口语发音<br />矫正口音</a> <a class="ksblock" href="javascript:void(0)">日常口语<br />剧ƣ赏</a> <a class="ksblock" href="javascript:void(0)">外生存<br />出国游学</a> <a class="ksblock" href="javascript:void(0)">中高U口?br />译</a> <a class="ksblock" href="javascript:void(0)">p学习<br />高端定制</a> </div> <!--中小学英?-> <div class="w1060 ovh mt30"> <div class="zheye cell fix"> <div class="l lpart"> <span class="green b">新概?/span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>2480-13000</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>味pQ夯实基Q稳步提升,pȝ化学?/td> </tr> <tr> <td class="green b">适合学员Q?/td> <td>适合零基Q少儿,中学Q大学到成h的英语学习教?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>通过pȝ化学习体p,配合青少q、中学生、大学生、成人各个时期的p学习阶段和水qI夯实p基础Q稳步提升听、说、读、写、译水^</td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a class="zheyelink" target="_blank">成h零基QL0~L4Q?/a> <a class="zheyelink" target="_blank">初中新概念(L1~L3Q?/a> <a class="zheyelink" target="_blank">高中新概念(L4~L6Q?/a> <a class="zheyelink" target="_blank">成h新概念(L4~L9Q?/a> </td> </tr> </table> </div> <div class="rpart"> <span class="green b">口译</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>1980-3200</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>同声传译、口语能力、翻译、英语能力证?/td> </tr> <tr> <td class="green b">适合学员Q?/td> <td>想从事英语翻译工作、外企工作、获取英语能力证?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>C方口译研I中心王牌教师亲自授课,分别从听力、阅诅R翻译、口译口语等四大板块入手Q成功获取国内最h威的译专业资格认证证书</td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a class="zheyelink" target="_blank">中口译QL6-L8Q?/a> <a class="zheyelink" target="_blank">高口译QL8-L10Q?/a> </td> </tr> </table> </div> </div> <!--1?/1?--> <div class="zheye cell fix"> <div class="l lpart"> <span class="green b">高端VIP6人班</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>9600-21400</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>班教学Q尊享定Ӟ助教督学</td> </tr> <tr> <td class="green b">适合学员Q?/td> <td>自制力差Q需要小班课E,_化课E服务,快速提升英语水q的学员</td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>主要是针寚w中学员制定的班评Q目标性强Q制胜高?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a class="zheyelink" target="_blank">听说d拔高二</a> <a class="zheyelink" target="_blank">听说d拔高二</a> <a href="http://souke.xdf.cn/Course/2-12284.html?kw=新概? class="zheyelink" target="_blank">新概念二?人班</a> <a class="zheyelink" target="_blank">新概念三?人班</a> <a class="zheyelink" target="_blank">语法中</a> </td> </tr> </table> </div> <div class="rpart"> <span class="green b">企业培训</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>定制</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>明星讲师、定制课E、团队提?/td> </tr> <tr> <td class="green b">适合企业Q?/td> <td>外企、国企、各cd?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>定制化团队英语培训,贴合客户业务目标Q明星讲师亲授,成功服务q各大名企、国?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="zheyelink">外企、国企、各cd?/a> </td> </tr> </table> </div> </div> <!--商务pQ职场提?-> <div class="zheye cell fix"> <div class="l lpart"> <span class="green b">商务p</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>3680</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>基础商务pQ商务口语、商务英语能?/td> </tr> <tr> <td class="green b">适合学员Q?/td> <td>卛_工作面试或者初入职场大学生Q提高英语口语水q?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>本课E精心挑选出最常用、实用的商务口语重点句型、词汇,涉及各大cd务口语主题,大量模拟l习Q全面提升学员的商务p实战技?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a class="zheyelink" target="_blank">商务pQL5-L10Q?/a> </td> </tr> </table> </div> <div class="rpart"> <span class="green b">托业</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>2780</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>商务pQ托业考试</td> </tr> <tr> <td class="green b">适合学员Q?/td> <td>希望通过托业考试Q计划在外工作或外企就职?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>采用ETS推荐的权威托业备考资料,名师授课Q将考试技巧、能力提高相l合Q渗透大量的商务背景知识Q在q速提高托业成l的同时Q强化提高学员运用商务英语的能力?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a class="zheyelink" target="_blank">TOEIC强化?/a> </td> </tr> </table> </div> </div> <!--口语发音Q标准口?-> <div class="zheye cell fix"> <div class="l lpart"> <span class="green b">听说速成</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>3390-3990</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>口语H破Q美式英语,日常口语交流Q情景话?/td> </tr> <tr> <td class="green b">适合学员Q?/td> <td>x升英语口语水qI日常口语交际能力Qv外旅游,剧ƣ赏</td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>听说速成评紧脓生活Q标准美韻I全语汇Q经典句型,地道表达Q听力技巧,文化链接l你值的学习体验Q中外教亲情教授Q帮助学员克服开口障?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a class="zheyelink" target="_blank">听说速成一U(L2-L5Q?/a> <a class="zheyelink" target="_blank">听说速成二QL4-L6Q?/a> <a class="zheyelink" target="_blank">听说速成三QL7-L8Q?/a> <a class="zheyelink" target="_blank">听说速成四QL9-L10Q?/a> </td> </tr> </table> </div> <div class="rpart"> <span class="green b">外教口语</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>3360-3860</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>外教口语交流Q实战口语,口语表达</td> </tr> <tr> <td class="green b">适合学员Q?/td> <td>外教口语主要针对希望与专业外c教师进行口语交学l的学员Q快速提升学员的口语表达能力Q帮助学员克服开口障?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>与专业外c教师进行口语交,按学员水q_Z同别,全外教小班授课,形式多样Q课堂上有大量的口语互动环节Q对提高口语实战q用能力有直接帮?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a class="zheyelink" target="_blank">外教口语二QL7Q?/a> <a class="zheyelink" target="_blank">外教口语三QL7-L9Q?/a> </td> </tr> </table> </div> </div> <!--日常口语Q美剧欣?-> <div class="zheye cell fix"> <div class="l lpart"> <span class="green b">外教口语</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>3360-3860</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>外教口语交流Q实战口语,口语表达</td> </tr> <tr> <td class="green b">适合学员Q?/td> <td>外教口语主要针对希望与专业外c教师进行口语交学l的学员Q快速提升学员的口语表达能力Q帮助学员克服开口障?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>与专业外c教师进行口语交,按学员水q_Z同别,全外教小班授课,形式多样Q课堂上有大量的口语互动环节Q对提高口语实战q用能力有直接帮?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a class="zheyelink" target="_blank">外教口语二QL7Q?/a> <a class="zheyelink" target="_blank">外教口语三QL7-L9Q?/a> </td> </tr> </table> </div> <div class="rpart"> <span class="green b">听说d拔高</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>9600</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>高中pQ高考,提高l合素质</td> </tr> <tr> <td class="green b">适合学员Q?/td> <td>x升英语综合素质的高中?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>集“听说、语法、阅诅R写作、素质”五全能ؓ一体,pl合能力和素质全面提升,为高考、出国游学打下英语基译专业资D证证?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a class="zheyelink" target="_blank">听说d拔高二QL4-L6Q?/a> <a class="zheyelink" target="_blank">听说d拔高三QL4-L6Q?/a> </td> </tr> </table> </div> </div> <!--外生存Q出国游?-> <div class="zheye cell fix"> <div class="l lpart"> <span class="green b">面试p</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>3080-15050</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>口语H破Q美式英语,日常口语交流Q情景话?/td> </tr> <tr> <td class="green b">适合学员Q?/td> <td>x升英语口语水qI日常口语交际能力Qv外旅游,剧ƣ赏</td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>听说速成评紧脓生活Q标准美韻I全语汇Q经典句型,地道表达Q听力技巧,文化链接l你值的学习体验Q中外教亲情教授Q帮助学员克服开口障?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a class="zheyelink" target="_blank">听说速成四QL9-L10Q?/a> </td> </tr> </table> </div> <div class="rpart"> <span class="green b">外生存</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>19200</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>留学初体验,外听力Q西Ҏ化,生活场景Q留学课?/td> </tr> <tr> <td class="green b">适合学员Q?/td> <td>卛_去英语国家学习、生zȝ初中、高中、大学生</td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>늛了在国外生活、学习、旅游等会经常用到的p会话Q提前ؓ您打造真实的外听力、西Ҏ化、生zL需的场景练习课堂、真实的学术论文写作、摘抄格式练习、课堂讨论及p演讲能力培养</td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a class="zheyelink" target="_blank">外生存pQL6-L12Q?/a> </td> </tr> </table> </div> </div> <!--同声传译Q翻?-> <div class="zheye cell fix"> <div class="l lpart"> <span class="green b">听说速成</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>3390-3990</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>口语H破Q美式英语,日常口语交流Q情景话?/td> </tr> <tr> <td class="green b">适合学员Q?/td> <td>x升英语口语水qI日常口语交际能力Qv外旅游,剧ƣ赏</td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>听说速成评紧脓生活Q标准美韻I全语汇Q经典句型,地道表达Q听力技巧,文化链接l你值的学习体验Q中外教亲情教授Q帮助学员克服开口障?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a class="zheyelink" target="_blank">听说速成一U(L2-L5Q?/a> <a class="zheyelink" target="_blank">听说速成二QL4-L6Q?/a> <a class="zheyelink" target="_blank">听说速成三QL7-L8Q?/a> <a class="zheyelink" target="_blank">听说速成四QL9-L10Q?/a> </td> </tr> </table> </div> <div class="rpart"> <span class="green b">口译</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>1980-3200</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>同声传译、口语能力、翻译、英语能力证?/td> </tr> <tr> <td class="green b">适合学员Q?/td> <td>想从事英语翻译工作、外企工作、获取英语能力证?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>C方口译研I中心王牌教师亲自授课,分别从听力、阅诅R翻译、口译口语等四大板块入手Q成功获取国内最h威的译专业资格认证证书</td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a class="zheyelink" target="_blank">中口译QL6-L8Q?/a> <a class="zheyelink" target="_blank">高口译QL8-L10Q?/a> </td> </tr> </table> </div> </div> <!--p学习Q高端定?-> <div class="zheye cell fix"> <div class="l lpart"> <span class="green b">高端VIP6人班</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>9600-21400</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>班教学Q尊享定Ӟ助教督学</td> </tr> <tr> <td class="green b">适合学员Q?/td> <td>自制力差Q需要小班课E,_化课E服务,快速提升英语水q的学员</td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>主要是针寚w中学员制定的班评Q目标性强Q制胜高?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a class="zheyelink" target="_blank">听说d拔高二</a> <a class="zheyelink" target="_blank">听说d拔高二</a> <a href="http://souke.xdf.cn/Course/2-12284.html?kw=新概? class="zheyelink" target="_blank">新概念二?人班</a> <a class="zheyelink" target="_blank">新概念三?人班</a> <a class="zheyelink" target="_blank">语法中</a> </td> </tr> </table> </div> <div class="rpart"> <span class="green b">企业培训</span> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="f055 mt10"> <tr> <td class="green b" width="100" nowrap="nowrap">评hQ?/td> <td>定制</td> </tr> <tr> <td class="green b" >评标签:</td> <td>明星讲师、定制课E、团队提?/td> </tr> <tr> <td class="green b">适合企业Q?/td> <td>外企、国企、各cd?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评介:</td> <td>定制化团队英语培训,贴合客户业务目标Q明星讲师亲授,成功服务q各大名企、国?/td> </tr> <tr> <td class="green b">评分类Q?/td> <td> <a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="zheyelink">外企、国企、各cd?/a> </td> </tr> </table> </div> </div> </div> <div class="w1100 mt30 tc"> <a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="orangelink">点击查看Q适合自己的英语学习课E?span>?/span></a> </div> <div class="w1100 tc"> <img src="07.jpg" alt=""><br> <img src="http://file.xdf.cn/uploads/170807/798_20170807162316.jpg" alt=""> </div> <div class="w1100 mt30 tc"> <a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="orangelink">提出您的学习需求,定制n高端评<span>?/span></a> </div> <div class="lightgreen p20 mt30"> <div class="w1100 tc "> <img src="06.jpg" alt=""> </div> <div class="teachers w1060 p20 ovh mt30"> <div id="show1" class="kshow"> <div class="kshow-slide"> <div class="fix cell"> <div class="l mr20"><img src="teacher/teacher0.jpg" alt="邱政?></div> <p class="teacher-name f110">邱政?/p> <div class="teacher-line"></div> <p class="f060">C方(上vQ学校英语学习部ȝQ口译研I中心主仅R著名听力、口语、口译教学与研究专家及托教学与试专家。上外语频道ICS节目L人,“M 7p听说教学法”首创者,2010上v世博会志愿者外语d训师。主要著作:《狂恋美剧学口语》、《中高口译口试词汇必备》、《美音纠韟뀁透析与突破》、《中高口译口试备考精要》、《美国签证口语指南》、《美国口语超强纠错》等? <br></p> <p><a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="teacher-link f060 b">查看他开讄评</a></p> </div> </div> <div class="kshow-slide"> <div class="fix cell"> <div class="l mr20"><img src="teacher/teacher6.png" alt="E骊?></div> <p class="teacher-name f110">E骊?/p> <div class="teacher-line"></div> <p class="f060"> 毕业于武汉大学,C斚w?0周年功勋教师Q新东方教育U技集团教学培训师? <br></p> <p><a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="teacher-link f060 b">查看他开讄评</a></p> </div> </div> <div class="kshow-slide"> <div class="fix cell"> <div class="l mr20"><img src="http://file.xdf.cn/uploads/170808/394_20170808143417.jpg" alt="周佳"></div> <p class="teacher-name f110">周佳</p> <div class="teacher-line"></div> <p class="f060">C方上学校口译项目经理。澳大利亚教育部官员及市教研室主ȝ聘同传;曾以d和各单项W一名的成W通过上v市商务口?英汉互译)专业技术水q证考试Qƈ代表上v队ʎ澛_赛,获得中澳数学联赛冠军。参与编著新东方《中U口译全真模拟试南等?br></p> <p><a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="teacher-link f060 b">查看他开讄评</a></p> </div> </div> <div class="kshow-slide"> <div class="fix cell"> <div class="l mr20"><img src="teacher/teacher3.jpg" alt="施婕"></div> <p class="teacher-name f110">施婕</p> <div class="teacher-line"></div> <p class="f060">C方(上vQ听力口语明星教师。新东方11q教龄。美国亚利桑那大学(University of ArizonaQ访问学者?010世博会志愿者英语培训师。获C方上优U教师{荣誉称受《新东方杂志》特U撰Eh。参与编写《Screentalk——脱口而出Up? <br></p> <p><a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="teacher-link f060 b">查看他开讄评</a></p> </div> </div> <div class="kshow-slide"> <div class="fix cell"> <div class="l mr20"><img src="teacher/teacher4.jpg" alt="郑玲?></div> <p class="teacher-name f110">郑玲?/p> <div class="teacher-line"></div> <p class="f060">C方上学校口译研I中心成员,中高U口译明星教师;上v华东理工大学p译专业士Q荣获全国华xp演讲比赛分赛Z{奖Q拥有多q口译交传经验,资深译员? <br></p> <p><a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="teacher-link f060 b">查看他开讄评</a></p> </div> </div> <div class="kshow-slide"> <div class="fix cell"> <div class="l mr20"><img src="teacher/teacher5.jpg" alt="竺婵?></div> <p class="teacher-name f110">竺婵?/p> <div class="teacher-line"></div> <p class="f060">C斚w?0q功勋教师,主讲高中新概念三册;毕业于上外国语大学Q英语专业八U、上高U口译证书、BEC高证书、TESOL国际p教学证书? <br></p> <p><a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="teacher-link f060 b">查看他开讄评</a></p> </div> </div> <div class="kshow-slide"> <div class="fix cell"> <div class="l mr20"><img src="teacher/teacher1.jpg" alt="Bradley Throupe"></div> <p class="teacher-name f110">Bradley Throupe</p> <div class="teacher-line"></div> <p class="f060">营养学与TESOL教育学背景出w的׃ul士Q地道英韻I8q成人口语教学经历,特色10步语音速成法广受学生好评。课堂生动Ş象,寓教于乐? <br></p> <p><a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="teacher-link f060 b">查看他开讄评</a></p> </div> </div> <div class="kshow-slide"> <div class="fix cell"> <div class="l mr20"><img src="teacher/teacher7.jpg" alt="Robert Cettl"></div> <p class="teacher-name f110">Robert Cettl</p> <div class="teacher-line"></div> <p class="f060">澛_利亚c资深外教,从事教育行业20余年Q前南大学特聘外教讲师。对外英语教育学士QEFL(English as a Foreign Language)讲师Q有个h教学视频|站。课堂氛围活跃,评内容丰富Q适合教授不同q龄层的学员Q从兴趣Ȁ发方面着手,寓教于乐Q学员反馈满意度高? <br></p> <p><a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="teacher-link f060 b">查看他开讄评</a></p> </div> </div> <div class="kshow-slide"> <div class="fix cell"> <div class="l mr20"><img src="teacher/teacher8.jpg" alt="Roberta Sherman"></div> <p class="teacher-name f110">Roberta Sherman</p> <div class="teacher-line"></div> <p class="f060">在美国和中国拥有过25q的语言教学和培训经验。曾在上外国语大学{知名高校和大型跨国公司L?br></p> <p><a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="teacher-link f060 b">查看他开讄评</a></p> </div> </div> </div> </div> <div class="w1100 mt30 tc"> <a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="orangelink">跟名师学pQ预U名师课E?<span>?/span></a> </div> </div> <div class="w1100 tc"> <img src="09.jpg" alt=""><br> <img src="10.jpg" alt=""> </div> <div class="w1100 mt30 tc"> <a href="javascript:void(0)" onClick="doyoo.util.openChat('g=10068841'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" target="_blank" class="orangelink"> C方企业培训咨询入?<span>?/span></a> </div> <footer class="tc" style="margin-bottom: 100px;font-size:14px;padding-top: 20px;"> <p>l营许可证编P京ICP?5067667 | 京ICP?60601?| 京网文[2013]0/911-960?| 京公|安?101084985</p> <p>Copyright 2011-2019 Neworiental Corporation, All Rights Reserved</p> <p> <a target="_blank"> <img src="http://icon.szfw.org/sf.png"> </a> <a id="kx_verify" tabindex="-1" target="_blank" kx_type="图标? style="display:inline-block;"> <img src="http://file.xdf.cn/201501/cnnic.png" style="border:none;" oncontextmenu="return false;" alt="可信|站"> </a> </p> </footer> <!--<div id="eng-fl"> <a id="eng-r" href="javascript:;" onClick="easemobim.bind({tenantId: '24443',to:'shdkf' ,resources:true })"></a> <a id="return-top" href="#top"></a> </div>--> <script src="default.js"></script> <!--表单开?-> <link rel="stylesheet" href="kspop1.css"> <script src="kspop-transfer1.js"></script> <div class="bm2 only_pc" style="z-index:99999;color: #000;"> <div class="bm2inner"> <iframe name="collector" style="display: none;"></iframe> <form action="http://i.www.gyk34.com/files/lab/collector/default.aspx" id="form1" method="post" target="collector"> <input name="collection" value="2018SEO专题专用" type="hidden"> <input name="ac" value="add" type="hidden"> <input name="embbed" value="1" type="hidden"> <input name="successmessage" value="提交甌成功Q谢谢!" type="hidden"> <input name="multiplesubmit" value="1" type="hidden"> <input name="c1" value="姓名*" type="hidden"> <input name="c2" value="手机L*" type="hidden"> <input name="c3" value="意向评" type="hidden"> <span style="font-size:0.8em;color: #fff;">免费制定评计划</span>     <span style="font-size:0.6em;color: #fff;">您的姓名</span> <input type="text" name="v1" class="form1-input f060" value=""> <span style="font-size:0.6em;color: #fff;">手机L</span> <input type="text" name="v2" class="form1-input f060" value=""> <input type="text" name="v3" class="form1-input f060" style="display:none;" value="p学习"> <!--<span class="f060">选择U类</span> <input type="text" name="v1" class="form1-input f060" value="">-->      <!-- <span class="mustfill"></span class="mustfill"><select name="v3" style="padding: 2px 0 2px 5px;"> <option value="">您的需?/option> <option value="留学考试">托福/雅?SAT</option> <option value="p学习">听说/口译/新概?/option> <option value="大学考试">考研/四六U?/option> <option value="优能中学">优能中学</option> <option value="泡儿">泡儿</option> </select> --> <input type="submit" onClick="if($('#isRead').attr('checked')){_gaq.push(['_trackEvent', '点击', '2018SEO专题专用', '提交'])}else{alert('未勾选服务条ƾ不能提?)}" class="bm2submit" value=" 提交 " style="text-align: center"> <div style="color: #fff;font-size: 0.5em;display:inline-block;"> <input id="isRead" type="checkbox" style="margin-right:-45px;" checked="checked"> 我接受ƈ同意<a target="_blank" style="color:#909090;" >《用h务条ƾ?/a>?a target="_blank" style="color:#909090;" >《隐U政{?/a></div> </form> </div> </div> </div> <div class=" "> </div> <script> function choose(v){ pop1.show2(); $('.v3').val(v); } function choose2(){ pop2.show2(); // $('.v3').val(v); } var pop1=new kspop({content:".qr",modal:true,position:"fixed",width:600,height:400,closeonblur:false}); var pop2=new kspop({content:".qr2",modal:true,position:"fixed",width:600,height:400,closeonblur:false}); </script> <!--表单l束--> <!-- 右侧悬Q? --> <div class="floathuanxin only_pc" style="width:181px;height:510px;position:fixed;top:30%;right:15px;cursor:pointer;z-index:99"> <img onclick="easemobim.bind({ksGrp:'默认',configId:'be6c6683-0a17-43a7-8d11-d160a2120246'})" src="http://file.xdf.cn/uploads/200110/1267_2001101621177uMPjNEypYwxF7aQ.png" alt="">   <div onclick="$('.floathuanxin').hide()" style="width:24px;position:absolute;top:-0;right:0;cursor:pointer;"> <img style="width:100%;" src="http://file.xdf.cn/uploads/200110/1267_200110162839hpZYz0ED9oUrtMZF.png"> </div> </div> <script src="http://xdf.kefu.easemob.com/webim/easemob.js"></script> <script> var scriptFoot = document.createElement('script'); scriptFoot.type = 'text/javascript'; scriptFoot.async = true; scriptFoot.src = curProtocol === 'https' ? 'https://www.xdf.cn/zhuanti/tongji/foot.js' : 'http://www.xdf.cn/zhuanti/tongji/foot.js' document.body.appendChild(scriptFoot) </script> <a href="http://www.gyk34.com/">ֻѻɫƵ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>