?!DOCTYPE html> C方上小学全U教?/title> <meta name="keywords" content=""> <meta name="description" content=""> <meta name="viewport" content="width=device-width,height=device-height,inital-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no;" /> <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> <link rel="stylesheet" href="2.css"> <style> </style> <script src="http://file.xdf.cn/diy/channel/js/jquery-1.8.2.min.js"></script> <script src="swiper/swiper.min.js"></script> <link rel="stylesheet" href="swiper/swiper.min.css"> <script> var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; var scriptHead = document.createElement('script'); scriptHead.type = 'text/javascript'; scriptHead.async = true; scriptHead.src = curProtocol === 'https' ? 'https://www.xdf.cn/zhuanti/tongji/head.js' : 'http://www.xdf.cn/zhuanti/tongji/head.js' document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(scriptHead) </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body > <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="floathuanxin" style="width:154px;height:247px;position:fixed;top:30%;right:15px;cursor:pointer;z-index:99" > <img onclick="easemobim.bind({ksGrp:'儿',configId:'db00c780-b0a0-4cbc-8c27-e28585383e26'})" src="http://file.xdf.cn/uploads/190917/772_190917104936G4g1dKxb7gu9F6Uj.png" alt=""> <div onclick="$('.floathuanxin').hide()" style="cursor:pointer;color:#000;font-size:18px;text-shadow:0 0 2px #fff;position:absolute;top:-16px;right:0">×</div> </div> <div class="footer-m f060"> <div class="footer-m-part"> <a href="tel:4007021021" class="footer-m-link">电话咨询</a> </div> <div class="footer-m-line"></div> <div class="footer-m-part"> <a onclick="easemobim.bind({ksGrp:'儿',configId:'db00c780-b0a0-4cbc-8c27-e28585383e26'})" href="javascript:void(0)" class="footer-m-link">在线咨询</a> </div> </div> <div class="bm2" style=""> <div class="bm2inner"> <form action="http://i.www.gyk34.com/files/lab/collector/" id="form2" method="post" target="collector"> <input name="collection" value="2017泡外教U下班? type="hidden"> <input name="ac" value="add" type="hidden"> <input name="embbed" value="1" type="hidden"> <!--<input type="hidden" name="successurl" value="http://map.baidu.com/?newmap=1&ie=utf-8&s=s%26wd%3D%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%82%E5%BE%90%E6%B1%87%E5%8C%BA%E6%BC%95%E6%BA%AA%E5%8C%97%E8%B7%AF737%E5%BC%841%E5%8F%B7%E6%96%B0%E4%B8%9C%E6%96%B93%E6%A5%BC" />--> <input name="successmessage" value="提交甌成功Q谢谢!" type="hidden"> <input name="c1" value="学生姓名*" type="hidden"> <input name="c2" value="学生q龄*" type="hidden"> <input name="c3" value="安电话*" type="hidden"> <!-- <span class="f055">Welcome to POP family! </span> --> <span class="f055">学生姓名</span> <input type="text" name="v1" class="form1-input f055" value=""> <span class="f055">学生q</span> <select name="v2" class="form1-input f055" style="width:auto;display:inline-block;padding:2px"> <option value=""></option> <option value="q儿班">q儿班</option> <option value="q儿中班">q儿中班</option> <option value="q儿大班">q儿大班</option> <option value="学一q">学一q</option> <option value="学二年U?>学二年U?/option> <option value="学三年U?>学三年U?/option> <option value="学四年U?>学四年U?/option> <option value="学五年U?>学五年U?/option> </select> <span class="f055">安电话</span> <input type="text" name="v3" class="form1-input f055" value=""> <span class="tiaokuan tc" style="font-size:12px"> <input id="form2-isRead" style="width:auto" class="ckbx" type="checkbox" checked="checked"> 我接受ƈ同意 <a style="color:#fff;text-decoration: underline" target="_blank">《用h务条ƾ?/a> ?a style="color:#fff;text-decoration: underline" target="_blank">《隐U政{?/a> </span> <input type="button" onClick="finalsubmit2()" class="bm2submit" value=" 立即预约 "> </form> </div> </div> <div class="form1-bg-m"><img src="http://file.xdf.cn/uploads/190917/772_190917105719qaF3KFRiNX7XjWL0.jpg" alt=""></div> <!-- content banner(background centered mode) --> <div class="form1-bg rel" style=""> <div class="form1-con"> <div class="form1-title"> <div class="form1-title-text f060 white">免费领取价?00元试听课/公开?/div> </div> <iframe name="collector" style="display: none"></iframe> <div class="form1-content"> <form action="http://i.www.gyk34.com/files/lab/collector/" id="form1" method="post" target="collector"> <input name="collection" value="2017泡外教U下班? type="hidden"> <input name="ac" value="add" type="hidden"> <input name="embbed" value="1" type="hidden"> <!--<input type="hidden" name="successurl" value="" />--> <!-- <input name="whateverurl" value="http://i.www.gyk34.com/baoming" type="hidden"> --> <input name="successmessage" value="提交甌成功Q谢谢!" type="hidden"> <input name="c1" value="学生姓名*" type="hidden"> <input name="c2" value="学生q龄*" type="hidden"> <input name="c3" value="安电话*" type="hidden"> <div class="form1-input-con"><input type="text" name="v1" class="form1-input f060" value="学生姓名"></div> <div class="form1-input-con"><select name="v2" class="form1-input f055" style=""> <option value="">学生q</option> <option value="q儿班">q儿班</option> <option value="q儿中班">q儿中班</option> <option value="q儿大班">q儿大班</option> <option value="学一q">学一q</option> <option value="学二年U?>学二年U?/option> <option value="学三年U?>学三年U?/option> <option value="学四年U?>学四年U?/option> <option value="学五年U?>学五年U?/option> </select></div> <div class="form1-input-con"><input type="text" name="v3" class="form1-input f060" value="安电话"></div> <div class="tiaokuan tc" style="font-size:12px;margin-top:8px;"> <input id="form1-isRead" style="width:auto;display:inline-block" class="ckbx" type="checkbox" checked="checked">我接受ƈ同意 <a style="" target="_blank">《用h务条ƾ?/a>?a style="" target="_blank">《隐U政{?/a> </div> <div class="form1-input-con"><a href="javascript:void(0)" onClick="finalsubmit()" class="btn0 f060">立即行动</a></div> </form> </div> </div> </div> <!-- content --> <div class="bgf5"> <div class="courses mw1080 auto ovh"> <div class="courses-title f090 b tc">C方少儿线下小班课</div> <div class="coursebox"> <div class="coursebox-image"><img src="p1.jpg" alt=""></div> <div class="coursebox-title f070 b">C方少儿语文课E(一CqQ?/div> <div class="coursebox-line"></div> <div class="coursebox-text f055"> C方少儿语文课E由国内权威语文教育专家、小学语文教材主~崔峦老师带领q二十位特、资深教研员团队們֊研发。课E倡导“读写结合,以读促写”的教学理念Q配备优质的教师团队Q以U学的教学方法和标准化的教学动作带给孩子们一个生动、有的译֠。课E依据国家课E标准,对学生进行全面、系l、扎实的阅读、习作训l,从而提高其语言文字的运用能力和文学鉴赏能力? </div> <div class="coursebox-btn"><a href="javascript:void(0)" target="_blank" onClick="doyoo.util.openChat('g=10070986'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" class="btn0 f060">免费在线咨询</a></div> </div> <div class="coursebox"> <div class="coursebox-image"><img src="p2.jpg" alt=""></div> <div class="coursebox-title f070 b">C方少儿数学课E(一CqQ?/div> <div class="coursebox-line"></div> <div class="coursebox-text f055"> C方少儿数学课E以“培d,训练思维Q提升能力”ؓ理念。课E依据孩子思维发展规律Q内容层层递进Q启发思考。采用阶梯式教学法,情景教学法,在培d子兴和思维能力的同Ӟ提高孩子对复杂问题分析、y解、y的能力Q从而提高孩子自信心Q实现孩子的“兴?习惯+能力”互怿q和全方位发展? </div> <div class="coursebox-btn"><a href="javascript:void(0)" target="_blank" onClick="doyoo.util.openChat('g=10070986'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" class="btn0 f060">免费在线咨询</a></div> </div> <div class="coursebox"> <div class="coursebox-image"><img src="p3.jpg" alt=""></div> <div class="coursebox-title f070 b">C方少儿英语课E(q儿到小学五qQ?/div> <div class="coursebox-line"></div> <div class="coursebox-text f055" style="line-height: 1.55"> C方少儿英语课E采用新东方自主研发的教材《Keystone》及l典的朗文国际(SBSQ和最前沿的《Amazing Academy》根据不同年龄段孩子的特点,U承“玩中学Q学中玩”的快乐学习理念Q融合多U国际教学法Q打造优质、互动、高效的译֠zdQ全面提高孩子英语听说读写等语言q用的综合能力。同Ӟ在教学内定w套公校知识宝典,讲练l合Q提高孩子的应试能力Q助力学员轻村ֺ对国际能力认证考试? </div> <div class="coursebox-btn"><a href="javascript:void(0)" target="_blank" onClick="doyoo.util.openChat('g=10070986'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" class="btn0 f060">免费在线咨询</a></div> </div> <!-- <div class="coursebox"> <div class="coursebox-image"><img src="p4.jpg" alt=""></div> <div class="coursebox-title f070 b">泡儿国际评Q外教)</div> <div class="coursebox-line"></div> <div class="coursebox-text f055"><strong>q儿阶段Q?-6岁)Q?/strong>提供泡宝贝国际p评Q外教小班教学,从英文绘本阅d手,让孩子快乐阅读,培养和提高孩子的学习兴趣?br> <br> <strong>学阶段Q?-12岁)Q?/strong>专注培养学生的英语综合能力,外教班教学Q通过自然习得Q轻松掌握语法规则;通过听说d技能的培养Q提升学员独立思考的能力?/div> <div class="coursebox-btn"><a href="javascript:void(0)" target="_blank" onClick="doyoo.util.openChat('g=10070986'); _gaq.push(['_trackPageview','/virtual/leyujs.html']);" class="btn0 f060">免费在线咨询</a></div> </div> --> </div> </div> <div class="courses-title f090 b tc">校区环境</div> <div class="ksgallery mw1080 auto p15"> <div class="swiper-container swiper1"> <div class="swiper-wrapper"> <!-- <div class="swiper-slide"><img src="pop-classroom/1.jpg" alt=""></div> <div class="swiper-slide"><img src="pop-classroom/2.jpg" alt=""></div> <div class="swiper-slide"><img src="pop-classroom/3.jpg" alt=""></div> <div class="swiper-slide"><img src="pop-classroom/4.jpg" alt=""></div> <div class="swiper-slide"><img src="pop-classroom/5.jpg" alt=""></div> --> <div class="swiper-slide"><img src="http://file.xdf.cn/uploads/190917/772_190917111605c2vmRlzgfbqUJaKV.jpg" alt=""></div> <div class="swiper-slide"><img src="http://file.xdf.cn/uploads/190917/772_190917111606Mn0TxAcRsAgeYOdS.jpg" alt=""></div> <div class="swiper-slide"><img src="http://file.xdf.cn/uploads/190917/772_190917111608aCLIsuWHOTU1YFIs.jpg" alt=""></div> <div class="swiper-slide"><img src="http://file.xdf.cn/uploads/190917/772_190917111609e2Hnu30HN3X9d5EN.jpg" alt=""></div> <div class="swiper-slide"><img src="http://file.xdf.cn/uploads/190917/772_190917111610ToTYamKmMmI3sZjR.jpg" alt=""></div> <div class="swiper-slide"><img src="http://file.xdf.cn/uploads/190917/772_190917111832bjQXK2tn1sCiXCaY.jpg" alt=""></div> </div> <div class="swiper-button-prev sprev"></div> <div class="swiper-button-next snext"></div> <div class="swiper-pagination spage1"></div> </div> </div> <script> var swiper = new Swiper('.swiper1', { pagination: '.spage1', paginationClickable: true, autoplay:3000, loop:true, prevButton:'.sprev', nextButton:'.snext' }); </script> <div class="pngs-con rel" style=""> <div class="pngs abs ovh"> <div class="pngs-title f100 b white tc">用心做教Ԍ用爱{未?/div> <div class="pngs-more-text f060 white">C方小学全U教育是CҎ育科技集团旗下的知名品牌,致力于ؓ3?2岁的年儿童提供全学U一站式的教育服务。自2003q以来,C方上小学全U教育凭借其专业师资、完课E和高效q营Q已l成长ؓ中国儿教育行业的领军品牌,累计服务过数十万名上v学生。在为孩子提供优质培训课E的同时Q新东方也十分注重孩子的价值教Ԍ在教学中渗透关爱、分享、谦逊、责仅R尊重与合作{h值理念,努力学员塑造成为具有良好素质的小国际人?/div> <div class="png"><img src="b4.png?0" alt=""> <div class="png-title f080 b">我们的师?/div> <div class="png-text f050"> <p><span class="png-text-xuhao"> 1 </span>具备TKT/CELTYL/TEFL或其他专业资D?/p> <p><span class="png-text-xuhao"> 2 </span>接受q严格面试,岗前培训及定期教研培?/p> <p><span class="png-text-xuhao"> 3 </span>l验丰富Q风幽默,善于Ȁ发学员潜?/p> </div> </div> <div class="png"><img src="b5.png?0" alt=""> <div class="png-title f080 b">我们的课E?/div> <div class="png-text f050" style="left:14%"> <p><span class="png-text-xuhao"> 1 </span>规划一站式学习体系</p> <p><span class="png-text-xuhao"> 2 </span>培养领先他h的听说读写综合能?/p> <p><span class="png-text-xuhao"> 3 </span>培养拥有良好素质的国际小公民</p> </div></div> <div class="png"><img src="b6.png?0" alt=""> <div class="png-title f080 b">我们的学习中?/div> <div class="png-text f050" style="left:26%"> <p><span class="png-text-xuhao"> 1 </span>交通便利的学习环境</p> <p><span class="png-text-xuhao"> 2 </span>C化的多媒体教?/p> <p><span class="png-text-xuhao"> 3 </span>多样的家校服?/p> </div></div> </div> </div> <script src="2.js"></script> <div class="tc f050 mt10 mb30 pb30"> <p class="text-center" id="copyright"> © 2015-2019 CҎ育科技集团有限公司 版权所? <br /> 京ICP?5067667 </p> </div> <<!--放bodyl束?-> <script src="http://xdf.kefu.easemob.com/webim/easemob.js" ></script> <script> var scriptFoot = document.createElement('script'); scriptFoot.type = 'text/javascript'; scriptFoot.async = true; scriptFoot.src = curProtocol === 'https' ? 'https://www.xdf.cn/zhuanti/tongji/foot.js' : 'http://www.xdf.cn/zhuanti/tongji/foot.js' document.body.appendChild(scriptFoot) </script> <a href="http://www.gyk34.com/">ֻѻɫƵ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>